Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO[1]* w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1191)  wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Centrum Współpracy i Dialogu UW oraz Uniwersytet Warszawski mojego wizerunku utrwalonego podczas przygotowań oraz realizacji projektu TEDx University of Warsaw w formie nagrania wideo i/lub fotografii w szczególności poprzez:

Zrzekam się:

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Mój wizerunek nie może naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

Oświadczam, że przetwarzanie wizerunku w wymienionych wyżej celach związanych z komunikowaniem, realizacją i promocją projektu TEDx University of Warsaw nie narusza dóbr osobistych mojej osoby i jestem świadom/świadoma, że mam możliwość w każdym momencie do wglądu w materiały, gdzie został opublikowany mój wizerunek.

Zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator danych

Administratorem Państwa danych jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Z administratorem można kontaktować się:

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl.

Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych
z przetwarzaniem danych osobowych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją projektu „TEDx University of Warsaw”, w szczególności stronie internetowej projektu i jego profilach na portalu społecznościowych, na stronach www i portalach społecznościowych Centrum Współpracy i Dialogu oraz Uniwersytetu Warszawskiego, a także w celach sprawozdawczych i dokumentacyjnych projektu. Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO[2] (zgoda na przetwarzanie danych osobowych), w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1191) .

Zgodę na wykorzystanie wizerunku mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie wysyłając maila na adres: kontakt@cwid.uw.edu.pl.

Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania projektu i dokonania niezbędnych rozliczeń, a także po jego zakończeniu przez okres wymagany postanowieniami umowy projektowej i umowy partnerskiej lub do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych będą posiadać upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w ramach wykonywania obowiązków i zadań służbowych.

Odbiorcami danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych. W celu zapewnienia należytej ochrony danych administrator zawarł z tymi podmiotami umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Państwa dane osobowe będą przekazywane do Państw trzecich takich jak: Stany Zjednoczone Ameryki.

Państwa dane w postaci wizerunku zostaną opublikowane na stronach internetowych CWiD UW, UW, TED oraz w serwisach internetowych (https://www.facebook.com, https://www.linkedin.com/, https://twitter.com/, https://www.instagram.com/, https://www.youtube.com/).

Więcej o przetwarzaniu danych przez TED można przeczytać na stronie: https://www.ted.com/about/our-organization/our-policies-terms/privacy-policy.

Więcej o przetwarzaniu danych przez Facebook’a można przeczytać na stronie: https://www.facebook.com/policy.php.

Więcej o przetwarzaniu danych przez Instagram można przeczytać na stronie: https://www.facebook.com/policy.php.

Więcej o przetwarzaniu danych przez LinkedIn można przeczytać na stronie: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Więcej o przetwarzaniu danych przez Twitter można przeczytać na stronie: https://twitter.com/en/privacy.

Więcej o przetwarzaniu danych przez Google można przeczytać na stronie: https://www.youtube.com/intl/pl/about/policies/#community-guidelines

Powyższe oznacza, iż Państwa dane być przechowywane na serwerach Unii Europejskiej oraz na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Gwarantujemy Państwu realizację wszystkich Państwa praw na zasadach określonych przez RODO tj. prawo do:

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Podanie danych jest niezbędne dla osiągnięcia wskazanego celu, w przypadku braku Państwa zgody prosimy o powstrzymanie się od udziału w wydarzeniu.

Podanie danych jest dobrowolne.


[1]* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)